Μενού Κλείσιμο

Το Εργαστήριο – Σχετικά

Έχει ως σκοπό:

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
  2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα της Λογιστικής Επιστήμης
  3. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  4. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της Ελλάδας και της αλλοδαπής καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις .
  5. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύκλων μαθημάτων, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων ή αλλοδαπών αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
  6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

  1.   

Το Εργαστήριο Ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2009/2017 

 

Follow us on YouTube

Μετάβαση στο περιεχόμενο