Μενού Κλείσιμο

Υλοποιημένα Έργα

Χειραγώγηση Κερδών, Θητεία Ορκωτού Ελεγκτή, Μέγεθος Ορκωτού Ελεγκτή και Ελεγκτικές Αμοιβές κατά την περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη

Διερεύνηση της συσχέτιση των συσχέτιση της ποιότητας των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη θητεία, την εμπειρία και τις αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία) υπό το φως της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης.

Σκοπός της έργου είναι να προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση τόσο στις εποπτικές αρχές όσο και στους επενδυτές για τις μεταβολές που συντελούνται στη σχέση των ελεγχόμενων εταιρειών με τους ορκωτούς ελεγκτές υπό συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης.

 

Η Ελεγκτική υπό το πρίσμα των σύγχρονων Λογιστικών Πληροφοριακών συστημάτων

Το θέμα γύρω από το οποίο επικεντρώνεται η έρευνά μας, είναι η διερεύνηση της συσχέτισης μιας επιτυχημένης εγκατάστασης και εφαρμογής συστήματος ERP με τις ελεγκτικές διαδικασίες, τα substantive test και τους κινδύνους. Τα τρία αυτά στοιχεία εξετάζονται ως οι καθοριστικοί παράγοντες για την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου.

Σκοπός του έργου είναι η παροχή χρήσιμης πληροφόρησης, τόσο στις εταιρείες όσο και στους ελεγκτές που ασκούν την ελεγκτική τους εργασία υπό το πρίσμα σύγχρονων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, αναφορικά με τις αλλαγές που επέρχονται μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση και εφαρμογή ενός συστήματος ERP, στις ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο