Μενού Κλείσιμο

Ενεργά Έργα

«Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161116

Ο στόχος της πράξης είναι η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΑΠ. Η πρόταση χωρίζεται σε δύο βασικές Δράσεις:

    • στην ανάπτυξη στον ακαδημαϊκό χώρο ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, μέσω της καλλιέργειας γνώσεων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, κουλτούρας και αντίληψης σε φοιτητές, ερευνητές και όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη Δράση περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της ικανότητας ανάληψης δράσης των φοιτητών (όλων των επιπέδων) και της ακαδημαϊκής κοινότητας εν γένει, δράσεων εκπαίδευσης και μάθησης (τυπικής και μη τυπικής), δράσεων επιχειρηματικής επιτάχυνσης νέων προτάσεων και ιδεών φοιτητών, ερευνητών, μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού του φορέα, δράσεων εκπαίδευσης και κύκλων αξιολόγησης των επωφελουμένων ομάδων (σε πλαίσιο διαγωνισμών, εκπαιδευτικών δράσεων) του προτεινόμενου σχήματος υλοποίησης. Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν: σχεδιασμό μαθημάτων-ενοτήτων και σεμιναρίων, υλοποίηση κύκλων υποστήριξης και τακτικής αξιολογικής διαδικασίας ομάδων φοιτητών/ερευνητών και διοργάνωση επιστημονικών επιμέρους δράσεων με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
Η δεύτερη δράση επιδιώκει την εισαγωγή καινοτομιών και νέων υπηρεσιών ανεπτυγμένων από ερευνητικές ομάδες του ΕΑΠ, που θα αξιοποιούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενισχύουν ή και δημιουργούν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις – μέλη, στη χώρα και στο εξωτερικό και θα ενσωματώνουν γνώση, παράγοντας ανταγωνιστικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και λειτουργία κόμβων-σημείων πρώτης επαφής στο ΕΑΠ για την υποστήριξη δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας, τη δημιουργία παρατηρητηρίου καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.
Τέλος, στο πλαίσιο του προτεινομένου ανωτέρου σχεδίου θα πραγματοποιηθεί και μελέτη βιωσιμότητας και αξιολόγησης των δράσεων

 

Αξιολόγηση των νεοφυών επιχειρήσεων και μελέτη επιπτώσεων της συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες τις οικονομικής ανάπτυξης με τον ρόλο τους να γίνεται πιο σημαντικός τα τελευταία χρόνια. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής στους δραστηριότητας, έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία και τις ρυθμιστικές αρχές. Η ανάπτυξη μίας νεοφυούς επιχείρησης είναι μία επίπονη διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία μία καλή επιχειρηματική ιδέα που βασίζεται σε μία ανεκμετάλλευτη ανάγκη της αγοράς. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν χρειάζονται τα ανάλογα κεφάλαια από τους επενδυτές. Δυστυχώς όμως το 90% των νεοφυών επιχειρήσεων αποτυγχάνει. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει μία ιδανική μεθοδολογία για την αξιολόγηση της αξίας μίας νεοφυούς επιχείρησης, κάτι που αναδεικνύει την σημασία για τους επενδυτές. Η αξιολόγηση μίας νεοφυούς επιχείρησης είναι συστημικά διαφορετική από την αξιολόγηση μίας επιχείρησης που λειτουργεί για χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νεοφυής επιχείρηση δεν έχει ιστορικό, μπορεί να μην είναι ακόμη κερδοφόρα και η μελλοντική της επιτυχία είναι αβέβαιη. Η προτεινόμενη πρόταση έχει διττό στόχο: 1) Να αναπτύξει ένα μοντέλο που θα υποστηρίζει την διαδικασία χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πολυκριτηριακής ανάλυσης το οποίο θα αξιολογεί τις προοπτικές νεοφυών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικές και ποιοτικές μεταβλητές, και 2) να επιχειρήσει τη διερεύνηση των επιπτώσεων των νεοφυών επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα βοηθήσει τους επιχειρηματικούς αγγέλους, επενδυτές και τις επίσημες αρχές να εντοπίσουν τις καλύτερες νεοφυείς επιχειρήσεις το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα την βέλτιστη κατανομή των επιχειρηματικών και κρατικών κεφαλαίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο